handmade pants

Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29

Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29
Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29
Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29
Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29

Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29
This is an authentic gap 1970's vintage carpenter pants awesome natural fading.
Gap 1970 s vintage denim carpenter pants size 29